ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Υπηρεσίες και Προγράμματα

 

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ή αλλιώς ειδική αγωγή ασχολείται με την αξιολόγηση και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά.

Είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική απόδοση. Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν αδυναμία να ανταποκριθούν επαρκώς σε δεξιότητες γραφής/ ορθογραφίας, ανάγνωσης και μαθηματικών συλλογισμών.

Αξιολογούνται οι δυσκολίες του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψιν το μαθησιακό του προφίλ ,καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό να καλύψει τις δυσκολίες του παιδιού και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του.

Στόχοι είναι η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού ( μνήμη, λογική σκέψη , συγκέντρωση) και η συστηματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά με:

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία).
  • Διαταραχές Λόγου
  • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • Διαταραχές της ανάπτυξης (Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger)
  • Νοητική Καθυστέρηση
  • Δυσκολίες προσαρμογής
  • Δυσκολίες συμπεριφοράς

 

Η συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού και η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία του προγράμματος.